Podstawy Prawne Działania Inspekcji

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 04.12.2023, 15:01
z powodu: zmiana podstaw prawnych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Tryb. działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm);
 • zarządzania Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3);

Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

Prawo krajowe:

 • ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.);
 • ustawa o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914);
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 Nr 213, poz. 1342);
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 tekst jednolity);
 • ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045);
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872);

Prawa wspólnotowe:

 • rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U.WE L 139 z dn.30.04.2004r. str.206);
 • rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. U. WE L 165 z 30.04.2004 r. str. 1);

Treść aktów prawnych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl

Opublikował: Mariusz Kuśmierski
Publikacja dnia: 05.02.2023, 18:15
Dokument oglądany razy: 893
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 23.11.2022